Aydınlatma Metni

Columbia Internet Sitesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Gözalan Şirketler Grubu, Müşteri ve Potansiyel Müşterilerinin kişisel verilerinin güvenilirliğini ve gizliliğini önemsemektedir. Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde yer alan şirketler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. 

1. Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından işbu internet sitesinin kullanımına bağlı olarak toplanan kişisel verileri bakımından Con-Teks İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“ CON-TEKS”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 250734 sicil numarası ile kayıtlı, 021106170700016 Mersis Numaralı, şirket merkezi Karayolları Mah.563. Sok No. 1A/2 Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan CON-TEKS İç ve Dış Ticaret A.Ş.’dir.

2. İşlenen Kişisel Veriler 

Tarafınıza ait kişisel veriler, öncelikli olarak ad, soyad, telefon numarası, teslimat/ adresi bilgileri, GSM numarası, kredi kartı/hesap bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Üye olmadan ürün satın alma işleminiz amacıyla doldurmuş olduğunuz form aracılığıyla ad, soyad, telefon numarası, teslimat/adres bilgileri ve kredi kartı/hesap bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz tercihiniz doğrultusunda CON-TEKS tarafından işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz CON-TEKS tarafından, “İşlenen Kişisel Veriler” kısmında belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz KVKK m. 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVKK m. 4’te belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; 

  1. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndan ve vergi mevzuatından kaynaklanan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak amacıyla hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine istinaden, 
  2. İnternet sitesinde ürün ve hizmetlerin sorunsuz olarak sunulması, mesafeli satış sözleşmesinin tarafının belirlenebilmesi, sipariş verilen ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesi, sipariş bilgilerinin görüntülenebilmesi, sipariş takibinin ve sipariş ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi, ürünün belirtmiş olduğu adrese gönderilebilmesi, ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden, 
  3. Yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden,
  4. Ve izniniz olması halinde e bülten üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve e bültenleri size iletmek amacıyla açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu Kişisel Verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda gerektiği sürece doğru ve güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlediğimiz makul saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. 

İnternet Sitesinden bizlere ulaşarak sizlere yönelik ürün ve hizmetler ya da pazarlama işlemleri kapsamında kampanya ve haberlerden haberdar olmak için gerekli izin/onay işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Gözalan halefleri, servis sağlayıcıları- tedarikçileri ve belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar sizlere ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bu bilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, 

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sipariş takibinin ve sipariş ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi, ürünün belirtmiş olduğu adrese gönderilebilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi, fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi, satın alınan ürünlerin kargolanması, amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden,

- Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İdari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik, hırsızlık ) amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden

kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, konusunda veri işlenmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Pos uygulayıcılarına, kargo şirketlerine kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8. maddesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak ülke sınırları içinde ikamet eden üçüncü şahıslara aktarabilir.

Şirketimiz bünyesinde, yalnızca yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için kişisel verilerinize ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar bu tür verilere erişim sağlayacaktır. Aynı zamanda Şirketler grubumuz, iştiraklerimiz ve hissedarlarımız içinde, kişisel verileriniz, şirket grubu içindeki bağlı kuruluşlar için merkezi olarak önemli görevleri yerine getiren veya organizasyon yapısı temelinde şirketler arası işlevleri yerine getirenlere veya yukarıda yer verilen amaçlar çerçevesinde, gerekli olması halinde aktarılacaktır.

Ek olarak; Kişisel Verileriniz açık rızanızın varlığı hukuki sebebine istinaden;

  • Kargo şirketi tercihine bağlı olarak satın alınan ürünlerin kargolanması kapsamında ad-soyad, kargo adresi, fatura adresi, sipariş numarası gibi bilgileriniz siparişlerin ulaştırılabilmesi,
  • İnternet sitesinin alt yapı hizmetlerinin sağlanması,

amacıyla hizmet almakta olduğumuz veri işleyen sıfatını haiz 3. Kişi hizmet sağlayıcıların (tedarikçilerin) altyapı hizmetlerinin (bulut kullanımı gibi) yurtdışında olması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, veri güvenliği tedbirleri gözetilerek yurt dışına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla CON-TEKS tarafından internet sitemizi ziyaret ederek üye olmadan ürün almanız halinde doldurmuş olduğunuz adres ve iletişim bilgilerine ilişkin ve ödeme sırasında doldurmuş olduğunuz form ve alanlar ile yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak elektronik ortamda toplanmaktadır. 

İşlenecek kişisel verilerin toplanması sırasında ayrıca Çerezler kullanabilmektedir. İnternet Sitesi’nde yer alan çerez kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamıza göz atın. 

6. İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve sorularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak 2. maddede yer alan şirket merkezi adresine posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu bilgi@gozalan.com.tr  vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


7. Güvenlik ve Saklama

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel Verilerin Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde; internet ortamında veya herhangi bir veri saklama sisteminde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Tarafınızca ödeme sırasında paylaşılan kart bilgileri ve şifreler SSL-Aktarma (Secure Socket Layer) yöntemi ile tarafımıza aktarılmadan şifrelenerek güvenliği sağlanmaktadır.  

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabilecektir.