Yeni gelenleri gördün mü? Keşfetmek için tıkla! ›

Üyelik Sözleşmesi

GÖZALAN COLUMBİACARD KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR:

Bir tarafta Karayolları Mah.563. Sok No. 1A/1 Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan GÖZALAN Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. (“GÖZALAN”) ile diğer tarafta, yukarıda bilgileri yer alan (“ÜYE”) aşağıdaki şartlarla bir üyelik anlaşmasına girmektedirler.

MADDE 2- TANIMLAR:

GÖZALAN: Gözalan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi

İnternet Sitesi: https://www.columbia.com.tr/

COLUMBİACARD Programı: Gözalan tarafından düzenlenen ve üyelere topladıkları indirim imkânı veren kampanyanya programını,

COLUMBİACARD: Üyelere, Columbia indirimli ürün alma imkânı veren COLUMBİACARD isimli Sanal Kartı,

İndirim: Ücreti ödenerek alınan ürün karşılığında program için hesaplama birimi gerçekleştirilen ürün bazında verilen indirim,

Üye/Müşteri: Yukarıda isim ve adresi belirtilen ve COLUMBİACARD programından yararlanan üyeleri ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşme, Columbia markasını tercih ettikleri için çeşitli avantajlar sunmak üzere yapılmakta olan OMNİCARD Programının kullanım koşulları, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

MADDE 4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1. Üye, Sanal Kart için, ilk kez üye olurken ve daha sonrasında da üyelik için verdiği bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu, işbu Sözleşme’de belirtilen bilgilere göre teslimatlarına yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan Üye sorumludur.

2. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla işbu Sözleşme’de yer alan şartlar kabul edilmiş sayılır.

3. Sanal Kart hamili kart üyelik formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile

COLUMBİACARD Programı genel şartları ile GÖZALAN tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

5. Sanal Kart üyeliği kişiye özeldir, başkasına kullandırılamaz.

6. COLUMBİACARD Programı kapsamında oluşturulan ve işbu Sözleşme’ye konu olan kart, sanal olarak faaliyet gösterecek nitelikte olup üyenin kayıt anında belirtmiş olduğu telefon numarasına tanımlanacaktır. COLUMBİACARD GÖZALAN tarafından her daim, ÜYE’nin herhangi bir talebi olmaksızın fiziki kart haline dönüştürülebilir. Ancak üye kartın fiziki olarak basılmasını talep etmeyecektir.

7. Üye, GÖZALAN tarafından kendisine fiziki kart çıkarılması halinde Kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kartın kullanım amacına aykırı olarak kullanılması vb. durumları tespit etmesi halinde, GÖZALAN kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir. Ayrıca kartın, haksız olarak gelir elde etmek amacıyla kullanıldığının tespiti halinde, GÖZALAN, kartı kullanan ve/veya kullandıran kişiler hakkında kanuni yollara başvuracaktır.

8. Üye, telefon numarası ile Columbia ürünlerinin satıldığı Mağaza / belirlenen Franchise mağaza veya www.columbia.com internet sitesinden alışveriş yapabilir.

MADDE 5- KİŞİSEL VERİLER

1. Üye; COLUMBİACARD Programı kapsamında vermiş olduğu bilgilerin doğru, tam olduğunu kabul, beyan, taahhüt eder.

2. GÖZALAN; KVKK uyarınca işbu Sözleşmeye ek (EK1- COLUMBİACARD Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni) olarak sunulmuş olan COLUMBİACARD Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen şekilde yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Üye tarafından üçüncü kişi adına bir ürün ya da hediye niteliğinde çek, kart satın alınması halinde paylaşılan üçüncü kişiye ait bilgiler ürünün doğru şekilde kişiye teslim edilmesi ve bu durumun kontrol edilmesi dışında kullanmayacaktır. Bu bilgilerin iletilmiş olması ile ilgili olarak bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

MADDE 6- ÖZEL İNDİRİM ve KAMPANYALAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Sanal Kart kullanımı ile kazanılacak indirim oranını GÖZALAN serbestçe kendisi belirler. Hesabın ödüle dönüştürülmesinde GÖZALAN’ın kurallarının geçerli olduğunu, kazanılan indirimin ne zaman ve hangi koşullar altında kullanılacağı GÖZALAN’ın belirleyici olacağını Üye kabul ve beyan eder.

2. Kazanılan indirim kullanılma süreleri GÖZALAN firması tarafından belirlenir.

3. Her Üye’nin, kişisel hesabı bulunur. İndirim hakları herhangi bir şekilde diğer bir Üye’nin hesabına devredilemez.

4. COLUMBİACARD kredi kartı olarak kullanılamaz, bu sanal kart ile ödeme yapılamaz.

5. Her alışveriş sonrası kazanılan indirim hakkı üye kartına yüklenme süresi GÖZALAN firması tarafından belirlenir ve alışveriş esnasında kullanılabilinir.

6. Üye, indirim haklarının doğru bir şekilde hesabına kaydedilebilmesi ürün alışverişi sırasında COLUMBİACARD Üye numarasını veya telefon numarasını belirtmelidir.

7. Üye, kazandığı indirimini; telefon numarası ile wwwcolumbia.com.tr internet sitesinden ve/veya GÖZALAN’dan öğrenebilir.

8. GÖZALAN, Üye’nin indirim hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkilidir.

9. Bu program sadece yurtiçi alışverişleri kapsamaktadır.

10. İndirimler, GÖZALAN tarafından belirlenen tarih veya belirlediği koşullara göre kazanılabilir ve Üye, indirim kullanılacak alışveriş için minimum 0.01 TL fatura kesilmesini kabul eder.

11. Alınan ücretsiz veya indirimli ürün iptali veya iadesi karşılığında GÖZALAN tarafından Üye’ye herhangi bir nakdi ödeme yapılmaz.

12. GÖZALAN üyelerin ve üçüncü şahısların COLUMBİACARD Programından kazandıkları ödüllere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

13. Sanal Kart iptali durumunda indirim hakları sıfırlanacaktır. Bununla ilgili geriye dönük bir hak iddia edilemez.

14. Üye aktif dahi olsa üyeye önceden bildirim şartı olmadan sanal kart hakları sıfırlanabilecektir.

MADDE 7- GENEL ŞARTLAR:

1. COLUMBİACARD ücretsizdir. GÖZALAN işbu programda ve uygulama esaslarında Üye’ye bildirmeden tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen kampanya veya üyelik koşullarında değişiklik yapma ve/veya mevcut kampanya ve koşulları yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. Üye işbu durumda GÖZALAN’dan herhangi bir talepte bulunamaz. GÖZALAN Program çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar indirim karşılık aynı ödülün kazanılacağı ve Üye’nin ödülünü mutlaka talep ettiği üründe kullanabileceği hususlarını garanti etmez. Bu program; GÖZALAN’ın kesin bir taahhüt ve yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyip, GÖZALAN tarafından iş ve faaliyet planına göre imkân olduğu takdirde uygulanacaktır.

2. GÖZALAN COLUMBİACARD Programı Üyesinin, işbu COLUMBİACARD Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen herhangi bir şekil ve surette aykırı davrandığının GÖZALAN tarafından tespiti halinde, GÖZALAN kendisinin bu yüzden maruz kaldığı her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme hakkına sahip olduğu gibi; isterse Üye’nin üyeliğine son verilebilir, Üye’nin, o zamana kadar topladığı ödüller geçersiz sayılabilir.

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

GÖZALAN, Üye ile aralarındaki anlaşma ilişkisini her zaman için feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıda sayılan hallerde üyelik otomatik olarak sona erecektir:

1. Üye’nin işbu genel kural ve koşullara uymaması,

2. Üye’nin yanlış bilgi vermesi,

3. Üye’nin birbirini takip eden 5 sene içerisinde programdan hiç işlem yapmaması,

4. Programın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması,

5. GÖZALAN’ın tek taraflı takdir ve kararı.

 

GÖZALAN tarafından gerekli görülen tüm diğer sebeplerden dolayı üyeliğin bu ve benzeri şekillerde sona ermesi durumunda GÖZALAN’ın Üye’ye karşı kazanılmış indirim veya diğer herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Üye, COLUMBİACARD Programının değiştirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması, ödül sisteminin niteliğinin veya yapısının değiştirilmesi ve diğer sebeplerden dolayı

GÖZALAN’ten hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE 9- SÖZLEŞME’NİN FESHİ:

1. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya kanuni fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın fesih edilebileceği gibi GÖZALAN tarafından da her daim tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir.

2. Sözleşmenin feshi halinde sözleşme hükümleri kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, sözleşmenin içerik olarak fesih sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (Örneğin; üyelerin sorumluluğu vb. hususlar) fesih sonrasında da geçerliliklerini koruyacaklardır.

MADDE 10- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Üye, Üyelik Sözleşmesi’nde maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği, bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan ve taahhüt eder.