Yeni gelenleri gördün mü? Alışverişe Başla! ›

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni – İnternet Sitesi

Gözalan Şirketler Grubu, Müşteri ve Potansiyel Müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsemektedir. Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde yer alan şirketler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. 

Tanımlar

Gözalan Şirketler Grubu: Gözalan Yönetim Danışmanlık A.Ş, Gözalan Mağazacılık Tekstil ve San. A.Ş., Alan İnşaat Turizm Tekstil Alternatif Sporlar ve Spor Malzemeleri Tic. A.Ş., CON-TEKS İç ve Dış Ticaret A.Ş., Gözalan Otelcilik ve Turizm A.Ş., Pera Kamis Hazır Giyim Ticaret Anonim Şirketi de dahil ve fakat bu şirketlerle sınırlı olmamak üzere Gözalan Şirketler Grubuna gelecekte dahil olacak yeni şirketleri de içerecek ifade eder.

Gözalan Grup Markaları: Columbia, Sorel, Mustang Jeans, Mountain Hardwear, Asports, Camicissima da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Gözalan Şirketler Grubu bünyesine halihazırda yetkili satıcılığı/distribütörlüğü yapılan ve/veya gelecekte marka karmasına katılacak olan yerli ve yabancı markaların tümünü ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

İnternet Sitesi: https://www.columbia.com.tr alan adlı internet sitesini ifade eder. 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından işbu internet sitesinin kullanımına bağlı olarak toplanan kişisel verileri bakımından CON-TEKS İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“ CON-TEKS”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 250734 sicil numarası ile kayıtlı, 021106170700016 Mersis Numaralı, şirket merkezi Karayolları Mah.563. Sok No. 1A/2 Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan CON-TEKS İç ve Dış Ticaret A.Ş.’dir.

İşlenen Kişisel Veriler 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, öncelikli olarak ad, soyad, telefon numarası, teslimat/ adresi bilgileri, GSM numarası, kredi kartı/hesap bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Üye olmadan ürün satın alma işleminiz amacıyla doldurmuş olduğunuz form aracılığıyla ad, soyad, telefon numarası, teslimat/adres bilgileri ve kredi kartı/hesap bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz tercihiniz doğrultusunda CON-TEKS tarafından işlenmektedir.

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz CON-TEKS tarafından, internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek, teslimatı sağlamak, satış sonrası yükümlülükleri yerine getirmek, Tüketici mevzuatı başta olmak üzere çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak, yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dahil olmak üzere Şirket’in haklarının kullanılmasını sağlamak, yönetim raporlama ihtiyacını karşılamak, hukuki uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılmak, izniniz olması halinde e bülten üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve e bültenleri size iletmek üzere kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Tüm bu faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır. Bunun dışında İnternet Sitesinden bizlere ulaşarak sizlere yönelik ürün ve hizmetler yada pazarlama işlemleri kapsamında kampanya ve haberlerden haberdar olmak için gerekli izin/onay işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Gözalan Şirketler Grubu ve Gözalan Grup Markaları halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından 4. madde altında belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olarak sizlere ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bu bilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Sanal Pos uygulayıcılarına, çalışılan kargo firmasına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i) idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, (ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, (iii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iv) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik) amacıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla CON-TEKS tarafından internet sitemizi ziyaret ederek üye olmadan ürün almanız halinde doldurmuş olduğunuz adres ve iletişim bilgilerine ilişkin ve ödeme sırasında doldurmuş olduğunuz form ve alanlar ile yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz ve iş ortakları tarafından, gerek genel ve kişiye özel ürün ve hizmet imkanlarından yararlanabilmeniz gerekse de her türlü tanıtım ve pazarlama, işlemi, promosyon ve benzeri faaliyetler amacıyla kişisel verileriniz otomatik olan /olmayan yollarla açık rızanızın bulunması kaydı ile temin edilebilecektir. 

İşlenecek kişisel verilerin toplanması sırasında ayrıca Çerezler kullanabilmektedir. İnternet Sitesi’nde yer alan çerez kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamıza göz atın. 

 İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi musterihizmetleri@gozalangroup.com.tr vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. CON-TEKS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağını yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanmak suretiyle kabul edilemeyebileceğini, bu durumda yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Güvenlik ve Saklama

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel Verilerin Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde; internet ortamında veya herhangi bir veri saklama sisteminde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Tarafınızca ödeme sırasında paylaşılan kart bilgileri ve şifreler SSL-Aktarma (Secure Socket Layer) yöntemi ile tarafımıza aktarılmadan şifrelenerek güvenliği sağlanmaktadır.  

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni – İnternet Sitesi

Gözalan Şirketler Grubu, Müşteri ve Potansiyel Müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliliğinive gizliliğini önemsemektedir. Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde yer alan şirketler, 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygunolarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.1. TanımlarGözalan Şirketler Grubu: Gözalan Yönetim Danışmanlık A.Ş, Gözalan MağazacılıkTekstil ve San. A.Ş., Alan İnşaat Turizm Tekstil Alternatif Sporlar ve Spor Malzemeleri Tic.A.Ş., CON-TEKS İç ve Dış Ticaret A.Ş., Gözalan Otelcilik ve Turizm A.Ş., Pera Kamis HazırGiyim Ticaret Anonim Şirketi de dahil ve fakat bu şirketlerle sınırlı olmamak üzere GözalanŞirketler Grubuna gelecekte dahil olacak yeni şirketleri de içerecek ifade eder.Gözalan Grup Markaları: Columbia, Sorel, Mustang Jeans, Mountain Hardwear, Asports,Camicissima da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Gözalan Şirketler Grubu bünyesinehalihazırda yetkili satıcılığı/distribütörlüğü yapılan ve/veya gelecekte marka karmasınakatılacak olan yerli ve yabancı markaların tümünü ifade eder.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifadeeder.İnternet Sitesi: https://www.columbia.com.tr/ alan adlı internet sitesini ifade eder.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıtsisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ifadeeder.Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya daherhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla eldeedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen hertürlü işlemi ifade eder.2. Veri Sorumlusu‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’incifıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünügetirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından işbu internet sitesinin kullanımına bağlıolarak toplanan kişisel verileri bakımından CON-TEKS İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“ CON-TEKS”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, TürkiyeCumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekildevarlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 250734 sicil numarası ilekayıtlı, 021106170700016 Mersis Numaralı, şirket merkezi Karayolları Mah.563. Sok No.1A/2 Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan CON-TEKS İç ve Dış TicaretA.Ş.’dir.3. İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, öncelikli olarak ad, soyad, telefon numarası, teslimat/ adresibilgileri, GSM numarası, kredi kartı/hesap bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veyabelirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Üye olmadan ürün satınalma işleminiz amacıyla doldurmuş olduğunuz form aracılığıyla ad, soyad, telefon numarası,teslimat/adres bilgileri ve kredi kartı/hesap bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz tercihinizdoğrultusunda CON-TEKS tarafından işlenmektedir.4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriŞirketimiz CON-TEKS tarafından, internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetlerimizdensorunsuz olarak yararlanabilmeniz, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve mal veyahizmet satışı gerçekleştirmek, teslimatı sağlamak, satış sonrası yükümlülükleri yerinegetirmek, Tüketici mevzuatı başta olmak üzere çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukukizorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak, yasal prosedürlerle ilgilidurumlar ya da hukuki tavsiye alma da dahil olmak üzere Şirket’in haklarının kullanılmasınısağlamak, yönetim raporlama ihtiyacını karşılamak, hukuki uyuşmazlık halinde delil olarakkullanılmak, izniniz olması halinde e bülten üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve e bültenlerisize iletmek üzere kişisel verileriniz işlenebilecektir.Tüm bu faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak KişiselVerileriniz, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzereKVKK md. 5.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesiile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatıylatarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır. Bunun dışında İnternet Sitesinden bizlereulaşarak sizlere yönelik ürün ve hizmetler yada pazarlama işlemleri kapsamında kampanyave haberlerden haberdar olmak için gerekli izin/onay işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiYukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Gözalan Şirketler Grubu ve Gözalan GrupMarkaları halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklamağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlartarafından 4. madde altında belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olarak sizlereulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bubilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir.Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticarigüvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile kişiselveri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postalarındağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerinve özelliklerin yönetilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla, işortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Sanal Pos uygulayıcılarına, çalışılankargo firmasına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i)idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, (ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırıolarak kullanılmasını ya da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlaledilmesini önlemek, (iii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iv)Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik) amacıyla,KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesindesınırlı olarak aktarılabilecektir.6. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek vesüreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla CON-TEKS tarafından internet sitemizi ziyaret edereküye olmadan ürün almanız halinde doldurmuş olduğunuz adres ve iletişim bilgilerine ilişkinve ödeme sırasında doldurmuş olduğunuz form ve alanlar ile yukarıda belirtilen hukukisebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz ve iş ortakları tarafından,gerek genel ve kişiye özel ürün ve hizmet imkanlarından yararlanabilmeniz gerekse de hertürlü tanıtım ve pazarlama, işlemi, promosyon ve benzeri faaliyetler amacıyla kişiselverileriniz otomatik olan /olmayan yollarla açık rızanızın bulunması kaydı ile teminedilebilecektir.İşlenecek kişisel verilerin toplanması sırasında ayrıca Çerezler kullanabilmektedir. İnternetSitesi’nde yer alan çerez kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen ÇerezPolitikamıza göz atın.7. İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız:Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizimusterihizmetleri@gozalangroup.com.tr vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. CON-TEKS,talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağınıyahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanmak suretiyle kabul edilemeyebileceğini, budurumda yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veriişleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız İşlemin ayrıca bir maliyetigerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedekiücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahipolduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesiniveya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme,vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme.8. Güvenlik ve SaklamaŞirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişiselverilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelikgerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi,manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayankişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik

önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekligelişme içerisindedir. Kişisel Verilerin Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde; internetortamında veya herhangi bir veri saklama sisteminde muhafazasını sağlamak amacıyla uygungüvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Tarafınızca ödeme sırasında paylaşılan kart bilgileri ve şifreler SSL-Aktarma (Secure SocketLayer) yöntemi ile tarafımıza aktarılmadan şifrelenerek güvenliği sağlanmaktadır. Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceğiperiyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme)işlemleri yapabilecektir.